Đội ngũ giảng viên

THẠC SĨ ĐỖ THỊ MINH HIỀN

24/04/2015 12:33

Cô Đỗ Thị Minh Hiền là Phó Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo. Cô Đỗ Hiền tốt nghiệp Thạc sỹ Truyền thông (chuyên ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông chuyên nghiệp) tại Đại học Queensland, Australia. Cô tham gia giảng dạy các môn: QHCC đại cương, Công chúng truyền thông, Lập kế hoạch QHCC, Quản lý vấn đề & khủng hoảng, QHCC ứng dụng và Hành vi khách hàng ở bậc đại học và môn Truyền thông phát triển ở bậc sau đại học.

     Bên cạnh công việc tại khoa QHCC & Quảng cáo, cô Đỗ Hiền còn tham gia tư vấn, giảng dạy về truyền thông và giáo dục cho các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế như: Văn phòng Quốc hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Cục Thông tin đối ngoại, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, Oxfam, ACIAR, UNICEF, DANIDA, SIDA và Save the Children ...
 
 
Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:
• Truyền thông khủng hoảng
• Công chúng truyền thông
• Truyền thông liên văn hóa
• Truyền thông phát triển có sự cùng tham gia
 
 
CÁC NGHIÊN CỨU VÀ BÀI VIẾT TIÊU BIỂU
- Đề cương bài giảng Quản lý vấn đề & Quản lý khủng hoảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012.
- Truyền thông phục vụ phát triển nông nghiệp ở Tây Bắc Việt Nam Luận án tiến sĩ - đang thực hiện, 2011
- Bài tham luận "Góp phần nhận thức đầy đủ hơn về tính chuyên nghiệp trong hoạt động của một phóng viên báo chí" Hội thảo báo chí quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
- Bài tham luận "Ngành Quảng cáo tại Việt Nam" - Kỷ yếu Hội thảo cấp khoa Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, 2011
- Đề tài cấp bộ "Lý thuyết và thực tiễn Quảng cáo nhìn từ góc độ quản lý truyền thông" (PGS TS Đinh Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm đề tài) Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, 2011
- Ngành PR ở Việt Nam (PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng chủ biên) NXB Lao động xã hội, 2010
- Bài tham luận Out of comfort zones, into realities: research for development with upland ethnic minority communities in North West Vietnam (Elske van de Fliert and Do Thi Minh Hien, 2010, Hội nghị chuyên đề Châu Âu IFSA lần thứ 9 tại Vienna (Áo)
- Tài liệu tham khảo chuyên ngành: Tác động của Quảng cáo trong xã hội Đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Học viện, 2009
- Vai trò của PR trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Tạp chí Lý luận và Truyền thông, số 2.2009, 2009
- Communication for development: targeting the untargeted. (Elske Van de Fliert, Do Thi Minh Hien) Journal of Media Development, 2008
- Đề cương bài giảng Truyền thông chiến lược Học viện Báo chí và Tuyên truyền
2008 Tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông ở Việt Nam (ThS Vũ Thu Hồng và ThS Đỗ Thị Minh Hiền), Đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Học viện, 2008
- PR - Lý luận và Ứng dụng (PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng chủ biên) NXB Lao động xã hội, 2008
- Bridging knowledge needs and knowledge generation for ethnic minorities through participatory communication in Vietnam - Way to go or passing fad? (Van de Fliert, Elske, Do Thi Minh Hien and Pham Thi Vuong). Paper presented at the 2007 IAMCR Annual Conference ‘Media, Communication, Information: Celebrating 50 Years of Theories and Practices , 23-25 July 2007, UNESCO, Paris, France., 2007
- Information and communication access for ethnic minority communities in the Central Highlands of Vietnam: Challenges and Opportunities (in English). Master thesis, 2007
Liên hệ: hiendtm@gmail.com

 

 Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •