PGS.TS. LƯU VĂN AN

PGS.TS. Lưu Văn An hiện đang đảm nhiệm các vị trí Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, đồng thời Phụ trách Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyền truyền.

37131-thayan

– Họ và tên Lưu Văn An 

– Ngày sinh 13-10-1962 

– Chức danh khoa học, học vị: PGS,TS Năm phong học hàm 2009

– Chức vụ hành chính Phó giám đốc Học viện Báo chí- Tuyên truyền

– Ngành khoa học: Lịch sử, Chính trị học

– Chuyên ngành khoa học: Dân tộc học, Chính trị học

– Cơ quan công tác và địa chỉ Học viện Báo chí- Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

– Điện thoại di động 0904186034

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

– Thầy tốt nghiệp bậc đại học, ĐH Tổng hợp Leningrat, Nga, Dân tộc học 1988

– Thầy có thời gian làm tiến sỹ ĐH S.Petecbua, Nga, Dân tộc học 1992 và thực tập sinh KH ĐH S.Petecbua, Nga, Dân tộc học 1997III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Giai đoạn 1997-1998, thầy công tác tại Viện Dân tộc học 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội

– Giai đoạn 1999- 2004, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 26, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, chức vụ Giảng viên Khoa Chính trị học

– Giai đoạn 2004- 2005, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thầy giữ chức Phó trưởng khoa Chính trị học

– Giai đoạn 2005- 2012, Học viện Báo chí và Tuyên truyền  , thầy đảm nhiệm chức Trưởng khoa Chính trị học

– Giai đoạn 2012- nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chức vụ Phó giám đốc Học viện

IV. NGOẠI NGỮ

– Tiếng Anh và tiếng Nga

V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Thể chế chính trị

– Quyền lực chính trị

– Lịch sử tư tưởng chính trị

– Truyền thông đại chúng trong chính trị

– Vận động hành lang

– Chính trị phát triển

VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài khoa học đã tham gia

1, Vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã- thực trạng và giải pháp, 1999, cấp Bộ, chức danh Thành viên

2, Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước (Qua khảo sát địa bàn Hà Nội), 2001, cấp Bộ, chức danh Thư ký

3, So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa thể chế chính trị TBCN và XHCN, 2002, cấp Cơ sở, chức danh Thư ký

4, Cơ sở khoa học của các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội Tây Nguyên (đối với hệ thống cơ quan công tác dân tộc và miền núi),  (2002), cấp Bộ, chức danh Thư ký

5, Giải pháp phát triển kinh tế- xã hội Tây Nguyên, 2003, cấp Cơ sở, chức danh Thư ký

6, Xu hướng biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH,  2005, cấp Bộ, chức danh Thư ký

7, Mô hình tổ chức và hoạt động của HTCT ở một số nước trên thế giới- KX 10.10, 2005, cấp Nhà nước, chức danh Thành viên

8, Biến đổi xã hội nông thôn dưới tác động của đô thị hoá, tích tụ ruộng đất và chính sách dồn điền đổi thửa, 2006, cấp Nhà nước , chức danh Thành viên

9, Thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội- Thực trạng và giải pháp, 2006, cấp Bộ, chức danh Chủ nhiệm

10, Sự hình thành và phát triển thể chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến năm 1945, 2006, cấp Cơ sở, chức danh Chủ nhiệm

11, Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển, 2007, cấp Bộ, chức danh Chủ nhiệm

12, Giáo trình Quan hệ chính trị quốc tế, 2006, cấp Cơ sở, chức danh Đồng chủ nhiệm

13, Chính sách công- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, 2006, cấp Cơ sở, chức danh Thành viên

14, Quyền lực chính trị- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, 2008, Cấp Cơ sở, chức danh Thành viên

15, Chính trị với quản lý xã hội, 2008, cấp Cơ sở, chức danh Thành viên

16, Chính trị học so sánh- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, 2008, cấp Cơ sở, chức danh Chủ nhiệm

17, Thể chế chính trị thế giới đương đại (phần 2), 2008, cấp Cơ sở , chức danh Chủ nhiệm

18, Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam, 2008, cấp Nhà nước, chức danh Thư ký, chủ nhiệm nhánh

19,  Tác phẩm Hồ Chí Minh và Văn kiện ĐCSVN về chính trị, 2009, cấp Cơ sở, chức danh Chủ nhiệm

20, Vận động hành lang trong nền chính trị phương Tây, 2009, cấp CS trọng điểm, chức danh Chủ nhiệm

21, Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay- lý luận và thực tiễn, 2009, cấp Bộ, chức danh Thư ký

22, QLCT và HTTCQLCT- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, 2010, cấp CS trọng điểm, chức danh Chủ nhiệm

23, Giáo trình Chính trị học so sánh, 2010, cấp Cơ sở, chức danh Chủ nhiệm

24, Tập bài giảng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, 2010, cấp Cơ sở, chức danh Tham gia

25, Sự hình thành và phát triển thể chế chính trị Việt Nam hiện đại, 2011, cấp CS trọng điểm, chức danh Chủ nhiệm

26, Những giá trị tư tưởng chính trị Mác- Lênin và Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, 2011, cấp Cơ sở, chức danh Chủ nhiệm

27, Mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay 2012, cấp CS trọng điểm, chức danh Chủ nhiệm

28, Chính sách kinh tế (Đề cương bài giảng), 2012, cấp Cơ sở, chức danh Chủ nhiệm

29, Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới (PGS Lương Khắc Hiếu chủ nhiệm), 2012-2015, cấp Nhà nước, chức danh Thư ký, chủ nhiệm nhánh

30, Thông tin báo chí trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, 2013-2015, cấp Nhà nước, chức danh Thư ký, chủ nhiệm nhánh

31, Các lý thuyết, mô hình phát triển và mô hình phát triển Việt Nam hiện nay, 2013, cấp CS trọng điểm, chức danh Chủ nhiệm

32, Chính trị với quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay, 2014, cấp CS trọng điểm, chức danh Chủ nhiệm

33, Chính trị gia tiêu biểu thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, 2015, cấp CS trọng điểm, chức danh Chủ nhiệm

34, Chính trị học (giáo trình dành cho cao học), 2015, cấp Cơ sở, chức danh Chủ nhiệm

35, Các loại hình thể chế chính trị đương đại- phân loại, so sánh và tìm ra những giá trị tham khảo cho việc hoàn thiện thể chế chính trị VN hiện nay (GS Lưu Văn Sùng chủ nhiệm), 2013-2015, cấp Bộ – Quỹ Nafosted, chức danh Thư ký

2. Các bài báo khoa học đã công bố

1, Nhân nghĩa- nét đặc sắc trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi, tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 5-2000

2, Tìm hiểu truyền thống dân chủ trong lịch sử Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 6-2000

3, Sự phân bố và quá trình tộc người các dân tộc ít người ở Campuchia, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3-2000

4, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cấp xã trong việc thực hiện Qui chế Dân chủ ở cơ sở, tạp chí Dân vận, số 5-2000

5, Chính trị học với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH và HĐH , tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 3-2000

6, Các loại hình thể chế chính trị trên thế giới đương đại, tạp chí  Báo chí và Tuyên truyền, số 5-2000

7, Thực hiện Qui chế dân chủ ở xã- kết quả thực hiện và giải pháp (viết chung), tạp chí  Thông tin lý luận, số 9-2000

8, Thân dân, khoan dân- một bài học còn nguyên giá trị (viết chung), tạp chí  Người đại biểu nhân dân, số 7-2001

9, Vài nét về hệ thống chính trị Trung Quốc, tạp chí  Thông tin Chính trị học, số 1-2001

10, Hệ thống chính trị Liên bang Nga, tạp chí  Thông tin Chính trị học, số 3-2001

11, Tìm hiểu về vai trò của Tổng thống LB Nga, tạp chí  Nghiên cứu Châu Âu, số 4-2001

12, Tìm hiểu về vai trò của Thủ tướng Anh, tạp chí  Nghiên cứu Châu Âu, số 6-2001

13, Quá trình hình thành và củng cố quyền lực của Tổng thống LB Nga, tạp chí  Thông tin Quan hệ Quốc tế, số 2-2001

14, Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Qui chế dân chủ ở xã (viết chung), tạp chí  Tổ chức nhà nước, số 8-2001

15, Về hệ thống tổ chức nhà nước LB Nga (viết chung), tạp chí  Tổ chức nhà nước, số 11-2001

16, Thân dân, khoan dân- nét đặc sắc trong đường lối trị nước của các triều đại Lý- Trần, tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 5-2001

17, Những chuyển động mới trong phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế (viết chung), tạp chí  tạp chí Cộng sản, số 20-2001

18, Để phát huy hiệu quả Qui chế thực hiện dân chủ ở xã (viết chung),  tạp chí Lý luận – Chính trị, số 12-2001

19, Về quyền lực của tổng thống Pháp hiện nay (viết chung),  tạp chí Nghiên cứu Châu Âu , số 2-2002

20, Khái quát về hệ thống tổ chức nhà nước Trung Quốc hiện nay,  tạp chí Quản lý nhà nước, số 3-2002

21, Vài nét về thể chế chính trị các nước Đông Nam Á, tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 3-2002

22, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước,  tạp chí Lý luận chính trị, só 8-2002

23, Về tổ chức nhà nước CHLB Đức (viết chung), tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 5-2002

24, Giải quyết vấn đề dân tộc theo tư tưởng Lênin (viết chung), tạp chí Dân tộc và Miền núi, số 11-2002

25, Vài nét về hệ thống tư pháp LB Nga (viết chung), tạp chí Quản lý Nhà nước, số 11-2002

26, Phát huy nhân tố con người trong giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay (viết chung),  tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 1-2003

27, Vấn đề cấp pháp báo chí ở Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp (viết chung) tạp chí Dân tộc và Miền núi, số 1-2003

28, Các Mác- nhà cách mạng vĩ đại, nhà khoa học chân chính, một nhân cách lớn của thời đại,  tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 3-2003

29, Tìm hiểu tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh,  tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, số 5-2003

30, Về phong trào chống toàn cầu hoá hiện nay (viết chung),  tạp chí Thông tin KHXH, số 7-2003

31, Tổ chức nhà nước của Cộng hoà Pháp, tạp chí  Thông tin Chính trị học, số 2-2003

32, Đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” ở nước ta hiện nay,  tạp chí Báo chí và Tuyên truyên, số 5-2004

33, Chính trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật,  tạp chí Báo chí và tuyên truyền, số 5-2006

34, Đặc điểm thể chế chính trị Liên bang Nga,  tạp chí Lý luận chính trị, số 1-2006

35, Về hệ thống thanh tra ở Liên bang Ôxtrâylia,  tạp chí Thông tin đối ngoại, số 1-2007

36, Luật tục với phát triển vùng nông thôn dân tộc, tạp chí miền núi Dân tộc, số 11-2006

37, Đảng cầm quyền và việc chuyển giao quyền lực của đảng cầm quyền ở các nước TBCN, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 4-2007

38, Vai trò của truyền thông đại chúng trong chính trị, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 10-2007

39, Công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 1-2008

 40, Văn hóa truyền thống với việc ổn định chính trị trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên (viết chung), tạp chí Dân tộc, số 2-2008

41, Về một số trường phái, quan điểm lý luận quan hệ quốc tế,  tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 3-2008

42, Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của đảng chính trị ở các nước tư bản phát triển, tạp chí Lý luận chính trị, số 5-2008

43, Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp ở các nước phương Tây (viết chung),  tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 5-2008

44, Vai trò của truyền thông đại chúng trong bầu cử ở Mỹ, tạp chí Thông tin đối ngoại, số 6-2008

45, Vai trò của truyền thông đại chúng trong đời sống chính trị các nước phương Tây,  tạp chí Thông tin KHXH, số 9-2008

46, Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan hành pháp phương Tây (Qua khảo sát trường hợp Mỹ), tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 11-2008

47, Tác động của cách mạng khoa học – công nghệ đến quan hệ chính trị quốc tế , tạp chí Thông tin Quan hệ quốc tế,  2008

48, Tìm hiểu về tinh hoa chính trị, tạp chí Thông tin Chính trị học, số 4-2008

49, Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền- 15 năm xây dựng và phát triển, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 2-2009

50, Vai trò của hệ thống chính trị đối với sự phát triển,  tạp chí Thông tin đối ngoại,  6-2009

51, Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông,  6-2009

52, Đặc điểm chính trị khu vực Đông Á, tạp chí Thông tin Quan hệ quốc tế,  2009

53, Dương Xuân Ngọc- Lưu Văn An: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay, tạp chí Lý luận chính trị,  số 1-2010

54, Nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới HTCT, Lý luận chính trị và truyền thông, số 3-2010

55, Khủng bố quốc tế và cuộc đấu tranh chống khủng bố trên thế giới, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 1- 2/2011

56, Vận động hành lang trong đời sống chính trị các nước phương Tây, tạp chí Lý luận chính trị, số 8/2011

57, Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền- 50 năm xây dựng và trưởng thành, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, só 3-2012

58, Những giá trị trong quan niệm của chủ nghĩa Mác- Lênin về chính trị và quyền lực chính trị (đồng tác giả với Lê Minh Quân), tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 5-2012

59, Mô hình thể chế chính trị Liên Xô- đặc điểm, giá trị và hạn chế, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 4/2013

60, Phong trào cộng sản thế giới trong giai đoạn hiện nay, tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2013

61, Phong trào chống toàn cầu hóa trên thế giới hiện nay, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 11/2013

62, Một số vấn đề lý luận về đảng cộng sản cầm quyền,  tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 2/2014

63, Đổi mới nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng trong điều kiện hiện nay, tạp chí Lý luận chính trị, số 2/2014

64, Đặc điểm hệ thống chính trị Việt Nam giai đoạn 1945-1954, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 9/2014

65, Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới,  tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 2/2015

66, Mô hình phát triển xã hội Liên Xô: đặc điểm và bài học kinh nghiệm, tạp chí KHXH Việt Nam, số 3/2015

67, Trụ cột mô hình phát triển xã hội Việt Nam hiện nay, tạp chí LLCT, số 3/2015

3. Viết sách, giáo trình

1, Chính trị học đại cương, CTQG, 1999, Đồng tác giả

2, Thực hiện Qui chế dân chủ ở cấp xã- lý luận và thực tiễn, CTQG, 2000, Đồng tác giả

3, Lịch sử tư tưởng chính trị, CTQG, 2001, Đồng tác giả

4, Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước, CTQG, 2002, Đồng tác giả

5, Thể chế chính trị thế giới đương đại, CTQG, 2003, Đồng chủ biên

6, Chính trị học Việt Nam, CTQG, 2005, Đồng tác giả

7, Tìm hiểu môn học Chính trị học, LLCT, 2005, Đồng chủ biên

8,  60 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, CTQG, 2008, Đồng tác giả

9, Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển LLCT,  2008,  Chủ biên

10, Quan hệ chính trị quốc tế, CTQG, 2008, Đồng chủ biên

11, Thể chế chính trị Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám dưới góc nhìn hiện đại, CTQG, 2008, Tác giả

12, Khoa học về chính sách công, CTQG, 2008, Đồng tác giả

13, Giới thiệu tác phẩm HCM và văn kiện ĐCSVN về chính trị,  CT-HC,   2009, Tác giả

14, Xây dựng xã hội dân sự ở VN- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, CT-HC, 2009, Đồng tác giả

15, Chính trị và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb CT-HC, 2009, Đồng tác giả

16, Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam- từ nhận thức đến thực tiễn Dương Xuân Ngọc (Chủ biên), Nxb CT-HC, 2009, Đồng tác giả

17, Vận động hành lang trong đời sống chính trị các nước phương Tây, Nxb CT-HC, 2010, Tác giả

18, Giáo trình Chính trị với quản lý xã hội, Nxb CT-HC, 2010, Đồng chủ biên

19, Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của Chính trị học, Nxb CT-HC, 2011, Đồng chủ biên

20, Giáo trình Chính trị học so sánh, Nxb CTQG,   2011, Tác giả

21, Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay, Nxb CTQG, 2012, Đồng tác giả

22, Thể chế chính trị Việt Nam- lịch sử hình thành và phát triển, Nxb CT-HC, 2012, Tác giả

23, Lý thuyết và mô hình phát triển xã hội, Nxb LLCT, 2014, Tác giả

24, Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới- một số lý luận và thực tiễn, Nxb CTQG, 2015,   Đồng tác giả

4. Giải thưởng khoa học

1, Giải nhất nghiên cứu khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2000-2001, năm tặng thưởng  2002

2, Giải ba nghiên cứu khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2002-2003, Năm tặng thưởng 2004

3, Giải khuyến khích nghiên cứu khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2004-2005, năm tặng thưởng 2006

4, Giải nhì nghiên cứu khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2006-2007, năm tặng thưởng 2008

5, Giải nhì chất lượng công trình khoa học của Học viện CT-HC QG HCM 5 năm (2004-2009), năm tặng thưởng 2009

6, Thành tích xuất sắc nghiên cứu khoa học năm 2013-2014, năm tặng thưởng 2014

7, Giải thưởng (bằng khen) nghiên cứu khoa học 2009-2014 của HV CTQG HCM, năm tặng thưởng 2015

Các tham luận khoa học:

– Hội thảo quốc gia: Sửa đổi lối làm việc (2011)

– Hội thảo quốc gia: Công tác tư tưởng – Điểm nóng chính trị

– Hội thảo quốc tế: Quan hệ Việt Nam- Nga- quá trình hình và phát triển (Hội thảo quốc tế về Hồ Chí Minh – 100 năm tìm đường cứu nước.)

You cannot copy content of this page